Štěpán: "Pojď, jdem zpátky do civilizace"

Rohlík: "Modrou nikdo neblije."(Reakce na definici barvy)

Švanc: "Zemřete jako podhrdinové!"(unesen bojovkou)

Lukáš: "To je Nojbuk!"(nový název pro notebook)

Michal: "Všichni děláme na jeden úvazek!"(nový název pro notebook)

Plán akcí listopad - prosinec

Fotky z audience u krále Jana!

Fotky z Lapkovské výpravy!

Kdo jsme

Co je naše organizace zač

Junák - svaz skautů a skautek ČR je největším celostátním občanským sdružením dětí a mládeže v České republice. Skautské hnutí je otevřené všem dětem a mladým lidem, kteří se chtějí neustále něčemu učit a pracovat na sobě. Skaut staví před každého cestu vlastního osobního rozvoje, pomáhá a pobízí k zdokonalování vlastních schopností a dovedností.

Kdo to jsou vlčata?

Vlčata se nazývají chlapci ve věku od 6 do 11 let. Hravou formou se učí zdokonalovat sami sebe, být samostatní, spolupracovat v týmu a ovládnout různé užitečné dovednosti. Po celou dobu jejich vlčáckého života je provází Kniha džunglí od R. Kiplinga, která zároveň představuje i hlavní motivační rámec pro tuto věkovou kategorii.

Co je to smečka a kdo má zodpovědnost?

Smečka je název pro oddíl vlčat. Aby se docílilo co největšího výchovného efektu, dělí se smečka na menší celky, takzvané šestky. V čele smečky stojí vůdce, který nese plnou zodpovědnost za oddíl jako celek; má k dispozici jednoho nebo více zástupců. Vůdce i zástupci musí být starší 18. let, bezúhonní a zdravotně způsobilí. Musí mít navíc zdravotnický kurz Českého červeného kříže a vůdcovskou zkoušku skautské organizace (akreditováno MŠMT ČR). Výše zmíněným dospělým pomáhají s vedením oddílu i další pomocníci z řad roverů (věková kategorie 15-18 let). Vůdce, zástupci a pomocníci tvoří dohromady tým vedoucích, který připravuje veškerou oddílovou aktivitu.

A jak to vypadá v Moravských Budějovicích?

Copyright (c)2007 web 1. smečky střediska Moravká Orlice, Moravské Budějovice